Przejdź do treści

Do kogo skierowane są pożyczki studenckie

  • przez
pożyczki studenckie

Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 r. z inicjatywy Leszka Balcerowicza, ówczesnego Wicepremiera i Ministra Finansów. Głównym ich założeniem było i wciąż jest wyrównanie szans w kwestii dostępu do uczelni wyższych, szczególnie dla najuboższych absolwentów szkół średnich, których bardzo często nie było stać choćby na rozpoczęcie studiów a tym bardziej na ich ukończenie. Wytyczne dotyczące udzielania kredytu określa Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. 

Piętą achillesową tego rozwiązania jest fakt, iż absolwent studiów wchodzi w następny rozdział swojego życia z niemałym długiem, który jest zobligowany spłacić. Plusem jest z drugiej strony to, że mało jest pożyczek i kredytów mających tak niskie oprocentowanie oraz koszty całkowite, zwłaszcza, że jego spłata jest rozciągnięta na długi okres – dwa razy dłuższy niż okres jego pobierania, a jego spłata rozpoczyna się dopiero 24 miesiące po ukończeniu studiów (poza przypadkiem przerwania studiów). 

Do 31 października każdego roku studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych jak również doktoranckich mają sposobność złożenia aplikacji o przyznanie bardzo niskooprocentowanego kredytu studenckiego. Umowa podpisywana jest do 31 grudnia.

Kredyt studencki jest preferencyjnym kredytem przyznawanym przez największe banki komercyjne: PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi) oraz SGB-Bank S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Warto również zaznaczyć, że Kredyt studencki jest udzielany maksymalnie na okres studiów oraz wypłacany jest w miesięcznych transzach, których wysokość można ustalić z bankiem. Zasadnicza transza kredytu wynosi 600 zł, ale istnieje możliwość aby wnioskować o jej zwiększenie do 1000 zł lub zmniejszenie do 400 zł. Wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku, podczas wakacji wypłaty rat są zawieszone. Warunkiem niezbędnym do wznowienia wypłat jest potwierdzanie statusu studenta po każdej zdanej sesji egzaminacyjnej. 

Podstawowym warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej jest spełnienie kryterium dochodowego, a co za tym idzie nie przekroczenie kwoty dwu i pół tysiąca złotych dochodu na osobę w rodzinie. Student wyrażający zainteresowanie powyższą formą finansowania swojej nauki zobligowany jest również do znalezienia poręczycieli, którzy w momencie gdy zaistnieje taka potrzeba, uregulują pozostałą kwotę kredytu. Poręczycielami mogą być osoby fizyczne, np. rodzice studenta, jak również podmioty prawne: Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Bank Gospodarstwa Krajowego spłaca odsetki w trakcie trwania studiów i karencji trwającej 2 lata po ich zakończeniu. Wysokość odsetek ustala się na podstawie bieżącej wysokości stopy redyskonta weksli. Kredytobiorca reguluje tylko połowę tej wartości, więc kredyt jest na ten moment nieoprocentowany. Ponadto jeśli student znajdzie się w gronie pięciu procent najlepszych absolwentów może liczyć na umorzenie jego części. 

Kredyt ten, tak samo jak inne przyznawane przez banki komercyjne, można spłacić przed terminem. Zdarza się to jednak obecnie bardzo rzadko, z uwagi na jego niski całkowity koszt – jest to w praktyce nieopłacalne.