Przejdź do treści

Alternatywne źródła sponsorowania firmy

  • przez
Alternatywne źródła sponsorowania

Patrząc na sytuację na lokalnych rynkach widać, iż właściciele firm coraz silniejszą uwagę przykładają do znalezienie alternatywnych źródeł sponsorowania inwestycji. Tego typu zachowanie nie jest czymś zaskakującym zwłaszcza jeśli bierzemy pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą, pokłosie niedawnego kryzysu i jego skutki oraz ogólnie tendencje do oszczędzania zamiast wydawania pieniędzy. W takich realiach zachowanie mocnej pozycji wśród innych jest niezwykle trudne i wymaga podjęcia szeregu ściśle przemyślanych działań, które odbiją się podniesieniem poziomu inwestycji przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów własnych niezbędnych do poniesienia. Wyjściem, które skutecznie wychodzi naprzeciw tego typu potrzebom i które cieszy się wzrastającym zainteresowaniem wśród właścicieli przedsiębiorstw a także kierowników odpowiedzialnych za uskutecznianie procesów transakcyjnych jest obecnie leasing. Umowa cywilnoprawna, w ramach czego jedna ze stron (zwana leasingodawcą) przekazuje drugiej (zwanej leasingobiorcą) prawo do użytkowania określonej na piśmie rzeczy (zwanej przedmiotem leasingu) na wskazany okres w zamian za uprzednio ustalone raty leasingowe – czyli systematycznie wpłacane sumy przez leasingobiorcę na rzecz leasingodawcy. Taka forma umowy cywilnoprawnej zawiera całą gamę korzyści tak dla leasingobiorcy jak i względem leasingodawcy. Ten pierwszy ma bowiem możliwość użytkowania niezbędnego w zarządzanej przez siebie działalności, sprzętu na wyjątkowych warunkach (bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów połączonych z zakupem na własność wskazanego dobra) przez ustalony przez obie strony termin. Myśląc o korzyściach płynących z leasingu z punktu widzenia leasingobiorcy trzeba tu wspomnieć głównie o niskim procencie wkładu własnego a to pozwala zarówno w krótkim jak i wydłużonym wymiarze czasowym zarejestrować duże oszczędności. Oprócz tego wspomnieć trzeba również o możliwości rozliczenia podatku VAT jak również optymalizacji opłat o charakterze podatkowym – mówimy tu o znanej tarczy podatkowej, co również znajduje się w gestii dzierżawiącego. Patrząc na tego rodzaju przedsięwzięcie z punktu widzenia leasingodawcy konieczne będzie podkreślić, iż także dla niego udostępnienie wymienionego sprzętu w ramach leasingu stanowi opłacalne rozwiązanie zwłaszcza w sytuacji, gdy sam z posiadanego dobra nie korzysta a także nie jest mu to do czegokolwiek niezbędne. Wynajmując wybrany sprzęt w ramach leasingu zyskuje on źródło dodatkowego wpływu gotówki, otrzymywanego regularnie (najczęściej co miesiąc) przez cały czas trwania umowy. Ważny także jest fakt, iż przez cały czas obowiązywania powyższego stosunku cywilnoprawnego właścicielem udostępnianego dobra pozostaje wynajmujący. Dopiero po wygaśnięciu obowiązywania umowy dany sprzęt może przejść (choć to zależy od typu wybranego leasingu) formalnie na rzecz leasingobiorcy. Analizując wszystkie aspekty całego przedsięwzięcia można z całą pewnością stwierdzić, że jest ono korzystne dla dwóch stron, tak leasingobiorcy jak i leasingodawcy. Szansa osiągnięcia obopólnych korzyści jest w danym przypadku z pewnością jednym z największych plusów i stanowi jednej ze szczególnie ważnych powodów, dla których leasing w sensie forma finansowania inwestycji jest tak chwalona tak wśród przedsiębiorców z niego korzystających jak i podmiotów wynajmujących wymienione dobra, na które jest zainteresowanie.